BYGDERÅDETS STADGAR

§1 Firma/förening

Rådets namn är "Bygderådet i Sparreholm". Bygderådet är en ideell förening. Föreningen har sitt säte i Sparreholm, Flens Kommun.

Bygderådet är självständigt, partipolitiskt och religiöst obundet.

§2 ÄndamålSyftet med Bygderådet är:

• att främja Sparreholms utveckling och förnyelse

• att verka inom orten till trevnad och nytta för företag, ortsbefolkning och besökande

• att vara kontakt- och samrådsorgan gentemot berörda myndigheter

• att samarbeta med skolan, lokala föreningar och sammanslutningar, såväl som med institutioner och föreningar på kommun- och länsnivå.

• att skapa och utveckla samförstånd mellan tätort och landsbygd

• att verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska postnummerområdet

• att göra orten känd och uppskattad

• att verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra bygderåd

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Bygderådet erbjuds alla, som är knutna till orten och har postnummer 64930 eller 64991. Medlemskap erhålls när medlemsavgift erlagts. Medlemskap registreras i medlemsförteckning. Medlemsförteckning innehåller namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress.

Medlem är;

• alltid välkommen att själv starta aktiviteter och delta i arrangemang

• alltid välkommen att få sin röst hörd och att bli lyssnad till

• alltid rätt att komma med förslag, initiativ och synpunkter till styrelsen

• alltid rätt att få insyn i styrelsens arbete

• alltid rätt att få information om Bygderådet och dess arbete och styrelsen ska kalla till medlemsmöte minst 2 gånger per år.

§ 4 Avgifter

Bygderådets årsmöte beslutar om avgifter.

§ 5 Styrelse

• Till ledamot i styrelsen kan endast medlem väljas.

• Bygderådet styrelse består av minst 7 och maximalt 11 ordinarie ledamöter inklusive ordförande.

• Ordförande väljs på ett år av årsstämman.

• Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöter är närvarande

• Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma.

• Ordinarie ledamöter utses på två år.

• Mandattiden bestämmas så att halva antalet ledamöter står i tur att avgå vid varje årsstämma.

• Styrelsen eller stämma tillsätter de kommittéer och arbetsgrupper, som kan anse behövliga.

• Tillsättande styrelse eller stämma äger rätt att avsluta kommittéer och arbetsgrupper när deras arbete inte längre behövs.

• Tillsättande styrelse eller stämma äger rätt att entlediga enskild, om förtroendet brister.

• Styrelsens sammanträden skall protokollföras

• Styrelsen bör fördela arbetsuppgifter till medlemmarna

• Styrelsen ska träffas minst 8 gånger per år

• Styrelsen är föreningens vardagliga beslutande organ och skall se till att föreningen bedrivs enligt stadgarna och att medlemmarnas intressen tas tillvara

• Ordförande ska leda styrelsens arbete samt se till att föreningens stadgar, regler och beslut efterlevs.

• Vice ordförande tar över ordförandes roll vid dennes förfall.

• Vice ordförande stödjer ordförande i det löpande arbetet med föreningen.

• Kassören svarar för föreningens fortlöpande ekonomiska verksamhet, det vill säga att skulder och fordringar löpande regleras samt noggrant bokför alla transaktioner.

• Kassörens lämnar ekonomisk redogörelse till styrelsemötena.

• Kassören upprättar, inför årsmötet, resultat- och balansräkning.

• Kassör och ordförande svarar för kontakten med skattemyndigheten.

• Ledamöter ska aktivt delta i styrelsens arbete

• Styrelsen skall till årsmötet avlämna resultat- och balansräkning samt årsberättelse.

§6 Konstituering

Årsmötet väljer ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Konstituering bör ske omedelbart efter årsmötet.§7 Valberedning

• Valberedningen ska bestå av minst 2 personer

• Valberedning utses av årsmötet

• Valberedningen ska, senast 14 dagar före årsmötet, lämna sitt föreslag på de

styrelseledamöter, som skall väljas på årsmötet, samt vilka som kvarstår till nästa års stämma, till styrelsen

§8 Firmateckning

Bygderådet tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig. / alternativt två i förening.

§9 Räkenskapsår

Bygderådets räkenskaps år är kalenderår.

§10 Granskning

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet en ordinarie revisorer och en ersättare, för tiden fram till nästa årsmöte.

Revisorn är medlemmarnas kontrollant och har till uppgift att granska räkenskaper och kassa samt hur styrelsen sköter sitt uppdrag, t.ex. att styrelsen verkställt fattade beslut.

§11 Handlingar

Det åligger styrelsen att senast den 31 januari överlämna erforderliga redovisningshandlingar för revision.§12 Revisionsberättelse

Revisorn skall efter verkställd revision avge en undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen

senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§13 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall äga rum före utgången av april månad.

§14 Kallelse

Kallelse till årsmötet sker genom anslag i samhället, via e-post och på hemsidan.

Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före föreningsstämma.

§15 Ärenden vid årsmöte

1. Fastställande av röstlängd - Omfattar endast medlemmar som betalt medlemsavgiften.

2.Val av ordförande för årsmötet

3.Val av sekreterare för årsmötet

4.Val av protokolljusterare och rösträknare för årsmötet

5.Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

6.Styrelsens redovisning av verksamhet för föregående år

7.Revisorernas berättelse

8.Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och balansräkning.

11.Beslut angående årsavgifter

12.Av Bygderådet hänskjutna frågor

13.I stadgeenlig ordning inkomna frågor

14.Val av ordförande

15.Val av ordinarie styrelseledamöter

16.Val av 2 revisorer

17.Val av valberedning

18.Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2016

19.Övriga ärenden

§16 Motioner

Medlem som önskar få ärende (motion) behandlat vid årsmötet skall skriftligen till styrelsen anmäla detta senast en vecka före årsmötet.

§17 Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma sker genom anslag i samhället, via e-post och på hemsidan.

Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före extra föreningsstämma.

§18 Omröstning

Omröstning vid stämma sker öppet. Val sker öppet om inte någon röstberättigad begär annat. Vid lika röstetal i fråga avgör ordförande.

§19 Ändring av stadgar

Stadgeändringar är giltiga efter beslut av årsmötet om mer än 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller förslaget.

§20 Upplösning

Beslut om upplösning av Bygderådet i Sparreholm är giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och bifallits av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

Vid föreningens upplösning skall de kvarvarande tillgångarna fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Dessa stadgar har antagits av årsmöte 2016-04-11